Omställning

Metodik som används
Vår metodik i vårt outplacementprogram grundar sig på en pedagogisk 
modell som bygger på att varje medarbetares egna engagemang och arbete är vägen till målet. Classicus outplacementprogram är en resurs för att medarbetaren själv skall komma till insikt, planera för och uppnå sitt framtida yrkesliv. 

Classicus Coacher är ansvariga för att Se, Leda och Motivera respektive individ så att aktiviteter genomförs och mål uppnås.

Vi arbetar utifrån 2 grundinsikter:
Behovet av individuellt fokus för att kunna nå insikt och därigenom gå till handling samt att praktisk kunskap och rätt verktyg skapar förutsättningar för handling.
Utifrån ovanstående grundinsikter har vi utvecklat en process bestående av 3 steg som omfattar ett antal moment. Sammantaget ger de deltagaren kunskap sina behov och möjligheter samt hur arbetsmarknaden skall bearbetas på ett strukturerat och effektivt sätt.

Eftersom individens behov står i centrum så kan delar av innehållet i nedanstående stegen vara av mindre eller större vikt, komma i olika ordning etc.

Nedan beskrivs de olika stegen.

Steg 1. Insikt - Målbild Syftet med Steg 1 är att skapa ökad självinsikt och tydligare målbild för sin karriärplanering. Detta sker genom att ge deltagaren stöd och inspiration att se sina professionella möjligheter. Arbetet sker med ett individuellt fokus via en egen Coach som arbetar individ- och process inriktat med deltagaren. Arbetet ger deltagaren insikt om vad som måste, kan och är realistiskt att göra.

Coaching inom Classicus innebär att gå från insikt och kunskap till aktiv och medveten handling. Detta sker genom Classicus Coach som ger strukturerad feedback för att driva processen framåt, fungerar som stöd, bollplank och idégivare samt har god omvärldsorientering och stor insiktsfullhet.

Tillsammans med sin Coach genomför man en personlig kartläggning som utmynnar i:
 Kunskap om professionella och personliga behov och önskemål.
 Insikter om möjligheter och resurser – både professionella och personliga.
 Karriär- och yrkesvägledning.
 Klarläggande av personliga barriärer.
 Individuell handlingsplan med huvud- och delmål.
 Strategier för marknadsföring.

Arbetet sker genom samtal, i vissa fall använder respektive Coach också verktyg så som tex. tester i sitt arbete.

Tillsammans med sin Coach planerar man sitt kommande arbete samt hur och när coachingen skall genomföras. I snitt träffar respektive deltagare sin Coach 1-2 timmar/vecka.

Varje individ träffar ”sin” Coach innan programmet startar för att ges tillfälle att ställa frågor och göra en bedömning huruvida ett gemensamt arbete skall påbörjas.

Steg 2. Kunskap - Personligt porträtt
Syftet med Steg 2 är att ge deltagaren kunskap om sina egenskaper och styrkor samt erfarenheter och prestationer. Därmed skapas ett sk. ”Personligt porträtt” – både personligt och formellt. Deltagaren får genom eget arbete och spegling genom omvärlden en realistisk bild av sig själv och sina möjligheter.

Ett ”Personligt porträtt” kan tex. omfatta:
 Personlig kartläggning – min egen uppfattning, omvärldens uppfattning, mina resurser och barriärer etc.
 Mitt erbjudande – formellt och personligt.
 Mitt CV – Classicus 9 stegsprogram.
 Kommunikationsträning.
 Djupintervjuer med strukturerad feedback.
 Personprofilanalys med strukturerad feedback i dialogform.

Steg 3. Handling - Jobbverktyg
Syftet med Steg 3 är att att ge deltagaren kunskap och därmed verktyg om hur arbetsmarknaden skall bearbetas på ett strukturerat och effektivt sätt. Vi använder den ökade motivationen, inspirationen och kunskapen till att handla för att nå våra mål. Deltagarna få olika former av jobbverktyg för att kunna söka efter ny sysselsättning.

Jobbverktygen kan tex. omfatta:
 Classicus metodik för Nätverksarbete.
 Sök- och informationsvägar - Statistik från arbetsmarknaden, exempel på bristyrken, arbetsmarknadsläget i olika branscher etc.
 CV databas utbildning – Vad skall man tänka på, vilka sajter finns etc.
 Konsultation hos rekryteringskonsult för stöd och information i jobbsökarfasen.
 Utskick av ansökningshandlingar.

Kontaktinformation